نمایندگی هاست سی پنل

پلن 1
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن
پلن 2
 • 7 گیگابایت فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن
پلن 3
 • 10 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن
پلن 4
 • 20 گیگابایت فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن
پلن 5
 • 30 گیگابایت فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن
پلن 6
 • 50 گیگابایت فضا
 • 600 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • آلمان لوکیشن