هاست سی پنل ایران

پلن 1
 • 1 گیگابایت فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
پلن 2
 • 5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
پلن 3
 • 10 گیگابایت فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
پلن 4
 • 15 گیگابایت فضا
 • 80 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
پلن 5
 • 20 گیگابایت فضا
 • 90 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
پلن 6
 • 50 گیگابایت فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات