هاست دانلود و بکاپ

پلن 1
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات
پلن 2
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات
پلن 3
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات
پلن 4
 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات
پلن 5
 • 100 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات
پلن 6
 • 200 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • SSD NVMe نوع هارد
 • مناسب برای هاست دانلود امکانات